اخبار جدید بهره گیری از انرژی های نو در بقاع متبرکه و موقوفات