اخبار جدید بورل: مذاکرات وین پیشرفت خوبی داشته است