اخبار جدید بیشینه و کمینه دمای هوا در کلانشهر اصفهان