اخبار جدید بیماران خاص

بیماران کلیوی تا ۵۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند

بیماران کلیوی تا ۵۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند