اخبار جدید بیکاری

وزیر کار و رفاه: ۱۴ میلیون نفر در کشور شغل شایسته‌ای ندارند/ ۶ـ۷‌میلیون دارای شغل غیررسمی‌ هستند

وزیر کار و رفاه: ۱۴ میلیون نفر در کشور شغل شایسته‌ای ندارند/ ۶ـ۷‌میلیون دارای شغل غیررسمی‌ هستند