اخبار جدید تأثیر کرونا بر پوشش واکسیناسیون در کشور