ارسال اثر به ششمین جشنواره دانشگاهی «تئاتر اردیبهشت» در دامغان تمدید شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

ارسال اثر به ششمین جشنواره دانشگاهی «تئاتر اردیبهشت» در دامغان تمدید شد

برگزیدگان بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی تقدیر شدند
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

برگزیدگان بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی تقدیر شدند

کاندیداهای بخش عکس و پوستر جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

کاندیداهای بخش عکس و پوستر جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

نامزدهای نهایی چهار بخش جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نامزدهای نهایی چهار بخش جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

پوستر بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی رونمایی شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پوستر بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی رونمایی شد

پیشتازی دو اثر از دامغان در بخش مناطق جشنواره تئاتر دانشگاهی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پیشتازی دو اثر از دامغان در بخش مناطق جشنواره تئاتر دانشگاهی