اخبار جدید فرهنگی

توضیحات مدیر تئاتر شهر تهران درباره دیواره‌های اطراف این مجموعه