اخبار جدید تاب‌آوری مردم در مقابل سیاست‌های اقتصادی