شهردار تهران سنوات ارفاقی بازنشستگی آتش نشانان را پیگیری کند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شهردار تهران سنوات ارفاقی بازنشستگی آتش نشانان را پیگیری کند

تعطیلی مراکز توزیع و فروش انواع مواد پروتئینی در محدوده منطقه ۱۶
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تعطیلی مراکز توزیع و فروش انواع مواد پروتئینی در محدوده منطقه ۱۶

مرمت عمارت وثوق‌الدوله به پیمانکار واگذار شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مرمت عمارت وثوق‌الدوله به پیمانکار واگذار شد

تذکر فراهانی به شهردار تهران برای تسهیل در مرمت مدرسه دارالفنون
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تذکر فراهانی به شهردار تهران برای تسهیل در مرمت مدرسه دارالفنون

لزوم رسیدگی به وضعیت ناایمن بافت های فرسوده منطقه ۱۲
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

لزوم رسیدگی به وضعیت ناایمن بافت های فرسوده منطقه ۱۲

دود مطالبات شهرداری از دولت همچنان در چشم شهروندان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دود مطالبات شهرداری از دولت همچنان در چشم شهروندان