اخبار جدید سیاسی

آمریکا چه پاسخی به تذکر ایران داده است؟