اخبار جدید تزریق واکسن کووید ۱۹ منعی برای اهدای خون نیست