اخبار جدید تسریع واکسیناسیون دانشجویان فعال در مراکز تزریق واکسن