اخبار جدید تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران