اخبار جدید تعطیلی مدارس استان کردستان به دلیل آلودگی هوا