اخبار جدید توضیح وزارت بهداشت درباره طاعون نشخوارکنندگان