اخبار جدید اقتصادی

مجلس به وزارت نفت اجازه داد برای توسعه میادین گازی جدید سرمایه‌گذاری کند