اخبار جدید فرهنگی

محمدرضا شهبازی مجری برنامه پاورقی به خاطر توئیت جنجالی‌اش کنار گذاشته شد