اخبار جدید تیبا

تولید تیبا سال ۱۴۰۱متوقف می‌شود/ هر تیبا ۷۷میلیون تومان زیان تولید می‌کند

تولید تیبا سال ۱۴۰۱متوقف می‌شود/ هر تیبا ۷۷میلیون تومان زیان تولید می‌کند