اخبار جدید جزئیات واکسیناسیون در مراکز تجمعی اصفهان