علت صدای انفجار چهارم در کابل؛ کار امریکا بود!
اخبار جدید بین الملل

علت صدای انفجار چهارم در کابل؛ کار امریکا بود!

داعش ابزار و برنامه حمله به فرودگاه کابل را دارد
اخبار جدید بین الملل

داعش ابزار و برنامه حمله به فرودگاه کابل را دارد

کویت با عبور پناهجویان افغانستان از خاک این کشور موافقت کرد
اخبار جدید بین الملل

کویت با عبور پناهجویان افغانستان از خاک این کشور موافقت کرد

بزرگترین اشتباه ما اعتماد به آمریکا بود
اخبار جدید بین الملل

بزرگترین اشتباه ما اعتماد به آمریکا بود

افغانستان نشان داد مسائل امنیتی مهم است
اخبار جدید بین الملل

افغانستان نشان داد مسائل امنیتی مهم است

نشست وزرای خارجه گروه هفت درباره اوضاع افغانستان برگزار شد
اخبار جدید بین الملل

نشست وزرای خارجه گروه هفت درباره اوضاع افغانستان برگزار شد

درس کربلا عدم بی طرفی در قبال یاری حق و رویارویی با باطل است
اخبار جدید بین الملل

درس کربلا عدم بی طرفی در قبال یاری حق و رویارویی با باطل است

افغانستان نقطه سیاه در کارنامه بایدن
اخبار جدید بین الملل

افغانستان نقطه سیاه در کارنامه بایدن

نیروهای آمریکا تا ۲۰ شهریور باید از افغانستان خارج شوند
اخبار جدید بین الملل

نیروهای آمریکا تا ۲۰ شهریور باید از افغانستان خارج شوند

فرزند احمد شاه مسعود افغانستان را ترک کرد
اخبار جدید بین الملل

فرزند احمد شاه مسعود افغانستان را ترک کرد

top