اخبار جدید سیاسی

همه وزیران خارجه ایران در یک نشست دور هم جمع شدند