اخبار جدید خاوری

خبر بازگرداندن خاوری به کشور صحت ندارد/ کانادا همچنان بر مدار عدم همکاری

خبر بازگرداندن خاوری به کشور صحت ندارد/ کانادا همچنان بر مدار عدم همکاری