اخبار جدید خدمات ماندگار و گام های توسعه در خراسان جنوبی