آخرین اخبار خروج نیروهای خارجی از افغانستان - اخبار جدید

اخبار جدید خروج نیروهای خارجی از افغانستان