اخبار جدید خشکسالی و لزوم استفاده از انرژی خورشیدی