اخبار جدید خطر تشدید فرونشست زمین براثر استخراج نفت‌وگاز