اخبار جدید خطه خورشید، مقصد هجدهمین سفر استانی رییس جمهور