اخبار جدید خودروسازان

مجری تلویزیون خودروسازان را با خاک یکسان کرد! | اعتراض عجیب رشید پور به ادعای ضرر خودروسازان: به درک؛ نسازید! / فیلم

مجری تلویزیون خودروسازان را با خاک یکسان کرد! | اعتراض عجیب رشید پور به ادعای ضرر خودروسازان: به درک؛ نسازید! / فیلم

مهلت 3 روزه مجلس به ایران خودرو و سایپا برای ارائه نقشه راه ارتقای کیفیت

مهلت 3 روزه مجلس به ایران خودرو و سایپا برای ارائه نقشه راه ارتقای کیفیت