اخبار جدید خیراله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه