آخرین اخبار دادگستري - اخبار جدید

دادگستري

خسارت تاخیر در پروژه بیمارستان ولیعصر اراک محاسبه شود/پیمانکار فرصت را از دست داد

خسارت تاخیر در پروژه بیمارستان ولیعصر اراک محاسبه شود/پیمانکار فرصت را از دست داد