آخرین اخبار دانشگاه فرهنگیان - اخبار جدید

دانشگاه فرهنگیان

حفظ کیفیت آموزش و شأن دانشگاه از برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان است

حفظ کیفیت آموزش و شأن دانشگاه از برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان است

جذب نیرو در آموزش و پرورش باید منطبق بر اسناد بالادستی باشد

جذب نیرو در آموزش و پرورش باید منطبق بر اسناد بالادستی باشد

بررسی طرح «اقدام رسانه‌ای در جهت تحول بنیادین آموزش و پرورش»

بررسی طرح «اقدام رسانه‌ای در جهت تحول بنیادین آموزش و پرورش»