آخرین اخبار دانشگاه پیام نور - اخبار جدید

دانشگاه پیام نور

بررسی وضعیت استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور در کمیسیون آموزش

بررسی وضعیت استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور در کمیسیون آموزش

پیشنهاد حذف شهریه دانشگاه‌ها و اعطای وام دانشجویی

پیشنهاد حذف شهریه دانشگاه‌ها و اعطای وام دانشجویی