تزریق دوز چهارم واکسن کرونا ضروری است
اخبار جدید گوناگون

تزریق دوز چهارم واکسن کرونا ضروری است

آزمایشات بالینی مرتبط با واکسن فایزر مخصوص اومیکرون آغاز شد
اخبار جدید گوناگون

آزمایشات بالینی مرتبط با واکسن فایزر مخصوص اومیکرون آغاز شد

میزان تاثیرگذاری دز تقویت کننده واکسن کرونا در برابر اومیکرون چقدر است؟
اخبار جدید گوناگون

میزان تاثیرگذاری دز تقویت کننده واکسن کرونا در برابر اومیکرون چقدر است؟

مجوز استفاده از دز تقویت کننده واکسن فایزر برای افراد ۱۶ و ۱۷ ساله
اخبار جدید گوناگون

مجوز استفاده از دز تقویت کننده واکسن فایزر برای افراد ۱۶ و ۱۷ ساله

همه بزرگسالان واجد شرایط دریافت دز تقویت کننده واکسن کرونا هستند
اخبار جدید گوناگون

همه بزرگسالان واجد شرایط دریافت دز تقویت کننده واکسن کرونا هستند

دز تقویت کننده واکسن مدرنا تایید شد
اخبار جدید گوناگون

دز تقویت کننده واکسن مدرنا تایید شد

آیا همه بزرگسالان می‌توانند دز تقویت کننده واکسن فایزر را دریافت کنند؟
اخبار جدید گوناگون

آیا همه بزرگسالان می‌توانند دز تقویت کننده واکسن فایزر را دریافت کنند؟

دوز سوم فایزر تائید شد
اخبار جدید گوناگون

دوز سوم فایزر تائید شد

میزان تاثیرگذاری دوز سوم واکسن
اخبار جدید گوناگون

میزان تاثیرگذاری دوز سوم واکسن

واکسن فایزر در افراد بین ۱۲ تا ۱۵ سال تاثیر ۱۰۰ درصدی دارد!
اخبار جدید گوناگون

واکسن فایزر در افراد بین ۱۲ تا ۱۵ سال تاثیر ۱۰۰ درصدی دارد!