اخبار جدید رئیس کمیته بازی‌های الکترونیکی هیات ورزش‌های همگانی استان اصفهان