اخبار جدید ربات شبیه مار برای نجات افراد زیرآوار مانده