آمار کرونا هرمزگان ۲۱ دی ماه؛ بدون فوتی و ۲۲ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا هرمزگان ۲۱ دی ماه؛ بدون فوتی و ۲۲ بستری جدید

آمار کرونا هرمزگان ۹ دی؛ بدون فوتی و ۳۵ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا هرمزگان ۹ دی؛ بدون فوتی و ۳۵ بستری جدید

آمار کرونا هرمزگان دوم دی؛ ۳۴ بستری جدید، بدون فوتی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا هرمزگان دوم دی؛ ۳۴ بستری جدید، بدون فوتی

آمار کرونا هرمزگان ۱۹ آذر؛ بدون فوتی و ۸۵ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا هرمزگان ۱۹ آذر؛ بدون فوتی و ۸۵ بستری جدید

آمار کرونا هرمزگان ۳۰ آبان؛ یک فوتی و ۱۰۴ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا هرمزگان ۳۰ آبان؛ یک فوتی و ۱۰۴ بستری جدید

آمار کرونا هرمزگان ۲۷ آبان؛ یک فوتی و ۱۱۶ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا هرمزگان ۲۷ آبان؛ یک فوتی و ۱۱۶ بستری جدید

آمار کرونا هرمزگان ۱۴ آبان؛ بدون فوتی، ۱۳۴ بستری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا هرمزگان ۱۴ آبان؛ بدون فوتی، ۱۳۴ بستری

آمار کرونا هرمزگان ۱۱ آبان؛ بدون فوتی و ۱۷۸ بستری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا هرمزگان ۱۱ آبان؛ بدون فوتی و ۱۷۸ بستری

آمار کرونا هرمزگان ۲۸ مهر؛ بدون فوتی و ۱۹۵ بستری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا هرمزگان ۲۸ مهر؛ بدون فوتی و ۱۹۵ بستری

آمار کرونا هرمزگان ۲۴ مهر؛ ۲ فوتی و ۲۰۴ بستری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا هرمزگان ۲۴ مهر؛ ۲ فوتی و ۲۰۴ بستری