اخبار جدید ریزش آوارا

خروج یک جسد دیگر از زیر آوار | تعداد جانباختگان متروپل به ۳۳ نفر رسید

خروج یک جسد دیگر از زیر آوار | تعداد جانباختگان متروپل به ۳۳ نفر رسید