اخبار جدید گوناگون

آنچه پیش شماست، تمام می‌شود و آنچه پیش خداست، پایدار است