فرهنگی

پلمپ سالن زیبایی ساره بیات چند روز پس از افتتاحیه