حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سایر سطوح با احکام جدید از امروز واریز می شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سایر سطوح با احکام جدید از امروز واریز می شود

ابلاغ افزایش کمک‌هزینه‌های جنبی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی برای سال 1401
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ابلاغ افزایش کمک‌هزینه‌های جنبی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی برای سال 1401

افزایش حقوق مستمری بگیران اجرایی می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

افزایش حقوق مستمری بگیران اجرایی می‌شود

اصلاح تصمیمات غلط و غیرکارشناسی انجام می‌شود اما این کافی نیست
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اصلاح تصمیمات غلط و غیرکارشناسی انجام می‌شود اما این کافی نیست

مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی

باید برای ایجاد پوشش کامل بیمه در جامعه برنامه‌ریزی کنیم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

باید برای ایجاد پوشش کامل بیمه در جامعه برنامه‌ریزی کنیم