اخبار جدید ساماندهی ضایعات پلاستیک فروش‌ها در بخش کهریزک