اخبار جدید سامانه اطلاع‌رسانی، خودارزیابی و ثبت بیماران کرونایی