اخبار جدید سایپا

فروش فوق العاده سایپا + سامانه ثبت نام یکپارچه خودرو، قیمت محصولات

فروش فوق العاده سایپا + سامانه ثبت نام یکپارچه خودرو، قیمت محصولات

مهلت 3 روزه مجلس به ایران خودرو و سایپا برای ارائه نقشه راه ارتقای کیفیت

مهلت 3 روزه مجلس به ایران خودرو و سایپا برای ارائه نقشه راه ارتقای کیفیت