اخبار جدید سعید نمکی

ناظر ویژه وزیر بهداشت در امر واکسیناسیون کووید ۱۹ منصوب شد

ناظر ویژه وزیر بهداشت در امر واکسیناسیون کووید ۱۹ منصوب شد