اخبار جدید سفر وزیر بهداشت به شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی