اخبار جدید سفر وزیر بهداشت به فریدون‌شهر و بوئین‌ومیاندشت