اخبار جدید سقوط بی‌سابقه بهای نفت ؛ اقتصاد جهان زیر سایه کرونا