آخرین اخبار سلمان سامانی - اخبار جدید

سلمان سامانی

دستور وزیر کشور برای تشدید نظارت بر عملکرد شوراها تا انتخابات۱۴۰۰

دستور وزیر کشور برای تشدید نظارت بر عملکرد شوراها تا انتخابات۱۴۰۰