اخبار جدید سند امنیت قضایی

نامه وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه درباره ابلاغ دو سند «امنیت قضایی» و «تحول قضایی»

نامه وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه درباره ابلاغ دو سند «امنیت قضایی» و «تحول قضایی»